ZUMINNO DETAILNE

Inovačný model Zuminno je zložený zo 6 základných častí (blokov). Každá časť má význam pre správne riadenie inovácií v podniku. Postupne sa vytvorí ucelená štruktúra vášho unikátneho inovačného modelu. 


1. Vonkajšie a vnútorné vplyvy

Neustále sledovanie svetových technologických trendov, nových poznatkov, správanie sa trhov i zákazníkov, odhaľovanie rizík a bariér, skúmanie nových možností spolupráce, sledovanie vývoja inovačného ekosystému je nepretržitá práca podnikových analytických tímov, ale i jednotlivcov-inovátorov. Všetky tieto informácie i nové znalosti môžu prispieť do objavovania nových vecí, nových hodnôt pre zákazníka, pre podnik i okolie.

2. Inovačná výkonnosť/úroveň a mapovanie inovačného toku hodnôt

Poznanie, kde sa podnik nachádza z hľadiska inovačnej výkonnosti a inovačnej úrovne zamestnancov je dôležité najmä preto, aby podnik aspoň orientačne vedel, kde sa práve nachádza a čo ešte potrebuje dosiahnuť. Okrem toho bude potrebné aj zmapovať inovačný tok hodnôt, čiže ako inovačný proces prebieha, čo sa dá ešte vylepšiť a kde odstrániť plytvanie.

3. Zákazníci a trhy

Detailné poznanie zákazníkov a správanie sa trhov je súčasť inovovania. Zákazník je ten, ktorý kupuje váš produkt alebo službu. Dnes sa vyžaduje oveľa hlbšie skúmanie zákazníkov než kedykoľvek pred tým. Budovanie blízkych vzťahov, komunikácia a zapájanie zákazníkov do úvodných fáz vývoja i testovania produktu musí byť samozrejmosťou.

4. Inovačná stratégia

Vedieť kam podnik smeruje z hľadiska inovácií, prečo tam smeruje, aké má inovačné ciele a čo z toho bude mať, je predmetom inovačnej stratégie. Stratégia musí byť celopodniková iniciatíva, ktorú poznajú a rozumejú jej všetci. Musí obsahovať víziu, ktorá vytvorí nadšenie pre dosahovanie veľkých nebojácnych vecí.

5. Inovačný systém

Inovačný systém tvoria aktivity a postupy pre praktické fungovanie "inovačného stroja". Je potrebné nastaviť oblasti ako sú: organizačná štruktúra, vedenie a rozhodovanie, kapacity (technické, finančné, ľudské...), odmeňovanie, metriky, podporné aktivity, metódy a techniky inovovania.

6. Generovanie inovačných projektov

Jedným z výstupov budovania inovačnej kultúry majú byť inovačné projekty, čiže projekty, ktoré premieňajú inovačné nápady na realitu. Nápady sa musia dostať do praktického života a zlepšiť ho. Pre inovačné projekty sú postavené inovačné tímy, ktoré plnia dôležitú úlohu v rámci napredovania podniku - kreujú budúcnosť.

Schéma inovačného modelu Zuminno